Phần mềm Bartender Lite

Phần mềm Bartender Lite là phần mềm đi kèm trong đĩa driver của hãng Xprinter. Phần mềm sử dụng để thiết kế tem nhãn rất tiện ích. Nhược điểm là phần mềm không cho kết nối với cơ sở dữ liệu. Nếu bạn cần kết nối với cơ sở dữ liệu như Excel, SQL, v.v… vui lòng sử dụng bản Bartender Pro hoặc Bartender Enterprise.

Tiếp tục đọc